Glad som praktiksted

Glad Fonden er en vækstfokuseret virksomhed, der uddanner og ansætter mennesker med og uden handicap til at producere serviceydelser, produkter, kulturoplevelser samt indhold til forskellige medier af en kvalitet, der kan konkurrere på markedsvilkår.

Vi eksisterer for at gøre op med mange års misforstået omsorgskultur og i stedet give handicappede ytringsfrihed og mulighed for at bidrage til samfundet i fondens egne såvel som andre virksomheder.

Det gør vi ved at identificere hver enkeltes faglige potentiale og give alle mulighed for at udnytte deres talent.

Vi tror på, at mennesker med forskellige forudsætninger er et aktiv, der kan gøre det samfund, vi bor i rigere, gladere og mere inspirerende. Alle vores virksomheder er baseret på et tæt samarbejde mellem mennesker med og uden handicap.

Vores mangeårige erfaring er, at kollegaer med funktionsnedsættelser gennemgår en personlig, social og faglig udvikling med afsæt i de konkrete arbejdsopgaver, der løses i de respektive virksomheder i Glad Fonden

Grundkernen i Glad Fonden er det enkelte menneske med funktionsnedsættelser. Alle kan noget og derfor har alle ressourcer, kompetencer og potentialer, der bidrager til samfundet og dets sammenhængskraft

Ytringsfrihed:

De fleste udviklingshæmmede kan ikke læse og skrive, men via Glad Fonden kan udviklingshæmmede komme til orde og være i dialog med hinanden og omverdenen.

At kunne ytre sig om hverdagen og fortælle historier er afgørende for selverkendelse og identitet.

Det er vigtigt at udviklingshæmmede får mod til at sige deres mening og skabe kontakt til mennesker udenfor deres eget miljø.

Ytringsfrihed og valgfrihed – udnyttelse af eget potentiale og motivation hænger tæt sammen. Kollegaer i §103 tilbud har mulighed for at gå i dialog omkring valg af arbejdsopgaver baseret på interesse, motivation og kompetencer. Et centralt aspekt i denne sammenhæng er som kollega i Glad Fonden oplevelsen af blive hørt og anerkendt.

Fokus er ikke på begrænsningerne, støttebehov og skånehensyn, men på mulighederne i forhold til at løse konkrete arbejdsopgaver, hvorfor indflydelse og medbestemmelse er et centralt omdrejningspunkt i dialogen mellem kollegaer og ledelse.

Selvværd:

Alt for mange udviklingshæmmede lever et trivielt liv og tilbydes trivielt arbejde. I Glad Fonden stilles de samme krav, som på det øvrige arbejdsmarked - man skal yde det bedste man kan – så skal Glad Fonden nok hjælpe med relevant og målrettet kvalificering.

Udvikling:

Glad Fonden er grundlagt med fokus på at løse arbejdsopgaver, som udviklingshæmmede oplever som meningsfyldte. I Glad Fonden er udviklingshæmmede aktive i eftertragtede jobs. De er synlige rollemodeller for andre udviklingshæmmede og er selv med til at vise vej til forandring.

  • Udviklingspotentiale og individuelle udviklingsmål – en ansættelse i Glad Fonden tager afsæt i en funktionsbeskrivelse og efter aftale definerede udviklingsmål set i forhold til de arbejdsopgaver, der skal løses i den respektive afdeling / Glad virksomhed. Gennem en individuel tilgang med fokus på faglige, personlige og sociale målsætninger får kollega i §103 tilbud mulighed for at udvikle sig bedst mulig.

Det er kendetegnet ved tilbuddet, at det faglige indhold ligger på grænsefladen mellem det handicapvenlige på den ene side, og udfordringerne de ansatte i §103 tilbuddet vil møde i det øvrige samfund / på en arbejdsplads på den anden side. Dette har til formål at bidrage positivt til de ansatte i §103 tilbud livskvalitet og arbejdsidentitet. Foruden det faglige arbejde er §103 tilbuddet og kendetegnet ved at støtte op om et godt kammeratskab, god fællesskabsfølelse og et godt humør.

Det sker bl.a. på de obligatoriske morgensamlinger, hvor alle kollegaer med og uden handicaps bliver opdateret om bl.a. sidste nyt fra Fonden, nye tiltag, om nye kollegaer og om dagens fravær. Ligeledes obligatorisk er den fælles frokost, der indtages i husets fælles kantine og hvor kollegaer med og uden handicap sidder side om side med hinanden. Endelig afholdes årligt en sommerfest og julefrokost for alle kollegaer. 

Kollegaer i §103 tilbud er alle organiseret i Fondens forskellige afdelinger. Her afholdes dagligt afdelingsmøder, hvor bl.a. dagens opgaver gennemgås mv. Dertil kommer Fondens HR afdeling med fokus på de traditionelle human ressource områder og på kommunikation på tværs af Fonden målrettet kollegaer med og uden handicap. 

Langt hovedparten af de ordinære medarbejdere i Glad Fonden er ansat med afsæt i specifikke faglige kvalifikationer inden for de produktionsområder §103 tilbuddet beskæftiger sig med. Netop fordi tilbuddet er beskæftigelsesrettet, har en mindre gruppe af medarbejderne en socialfaglig baggrund. Det skal samtidig præciseres, at ved rekruttering af medarbejdere, uanset faglig baggrund, skal alle medarbejdere have den fornødne indstilling og personlige kompetencer til at sætte udvikling og trivsel forud for produktionen.

Al fravær bliver løbende registreret i den respektive afdeling kollegaen i §103 tilbud er tilknyttet og det samme gør sig gældende for registrering af og afholdelse af ferie, hvilket også er redegjort for i Glad Fondens personale håndbog, der gælder for alle kolleger med og uden handicap.