Beskyttet beskæftigelse hos TV-Glad i Ringsted

Café Glad Ringsted

Beskyttet beskæftigelse hos TV-Glad Ringsted
-dagtilbud i følge servicelovens §103

 

Fagområder/assistentstillinger

På TV-Glad udbydes beskyttet arbejde i assistentstillinger indenfor medieproduktion og køkken

 

Medieproduktion

•  

en bred vifte af arbejdsfunktioner indenfor tv, radio og internet: Tilrettelæggelse, research, journalistik.

Produktion; kamera, lyd, lys, studieopbygning, redigering, teknisk vedligeholdelse, forefaldende arbejde

 

Køkken

•  

arbejdsfunktioner indenfor Café- og Køkkenområdet: Planlægning og indkøb, tilberedning og servering, kostplanlægning og økonomistyring, rengøring, vedligeholdelse, caféarbejde, servicering mm.

 

 

Den Individuelle tilgang

Hvert menneske er unikt og mødes på TV-Glad med en individuel og anerkendende tilgang, hvilket vi sikrer ved, at borgeren tilknyttes én fast guide fra TV-Glad, der samarbejder med borgeren fra start. TV-Glads medarbejdere har forskellig faglig baggrunde (pædagogisk, håndværksmæssig, akademisk) og forskellige spidskompetencer (erfaring og viden ift. særlige handicapgrupper, udviklingshæmning, senhjerneskader, ADHD, udviklingshæmmede med etnisk baggrund, misbrug, osv), hvilket dels sikrer, at den enkelte borger og medarbejderen bliver matchet rigtigt og dels, at begge kan benytte sig af den brede viden, der findes i huset.

 

Præcisering af beskæftigelsesmæssige interesser og potentialer

Gennem en anerkendelse af borgerens ressourcer og kompetencer, barrierer og problemstillinger, der afledes af  et handicap, sættes der i samarbejde med borgeren fokus på disse områder i forhold til de forskellige arbejds- og kvalificeringsmuligheder der er på TV-Glad.

For mange borgere vil oplevelsen af at være en del af et arbejdsfællesskab og oplevelsen af, at der er brug for det arbejde der ydes, være afgørende for faglig nysgerrighed og en (fornyet) tro på egne muligheder.

 

 

Metoder

TV-Glad ønsker at møde nye kollegaer med en positiv medmenneskelig tilgang og benytter forskellige udgangspunkter og metoder til at støtte en udvikling af borgerens beskæftigelsesmæssige, personlige og sociale ressourcer og potentialer.

 

Praksisafklaring - Træning og opgaveløsning sammen med kollegaer og faguddannet personale i producerende faglige enheder, hvor borgeren får kendskab til, indsigt i og læring om den pågældende branches redskaber, teknikker og principper for opgaveløsning. Arbejde og arbejdets kontekst og udførsel er i fokus. Omsorg og støtte udøves som et faglig-pædagogisk tilbud til engagement. Omsorg og støtte ekspliciteres og reflekteres arbejdsfagligt i forhold til et eventuelt handicap med henblik på progression i selvstændiggørelse og bemestring af opgaveløsninger.

 

Mesterlære – træning med faguddannet personale på virksomheder eller i TV-Glads interne virksomheder, hvor borgeren bringes i forskellige arbejdssituationer for derigennem at give borgeren træning og læring ift. den pågældende branche. Bygger på en antagelse om, at træning og oplæring skal foregå i så praksisnært et miljø som muligt

 

Løsningsfokuseret og individuel tilgang – samtale- og arbejdsteknik, der fokuserer på løsninger af problemstillinger, der tager afsæt i den enkelte borgers personlige, sociale, kulturelle og faglige habitus. Via en personificeret tilgang til et fagligt ukendt område eller problemstilling erobres det nye og muligvis fremmede gradvist i et imødekommende tempo, hvor der kan opstilles opnåelige udviklingsperspektiver ift. borgerens udgangspunkt og videre ønsker. I stedet for at fokusere på hvad et eventuelt handicap begrænser arbejdes der på, at afdække uopdagede kompetencer.

 

Udfordring af eksisterende vaner og holdninger hos borgeren. Metode der igennem dialog, samtale og opgaveløsning konfronterer borgeren med for eksempel tillærte institutionaliserede adfærds- og omgangsformer, herunder selvforståelse af eget handicap - udviklet i et omsorgsperspektiv - der kan være svært forenelige med den arbejdsmarkedspolitiske dagsorden.

Politisering af hverdagen. Metode, der igennem dialog, samtale og opgaveløsning problematiserer begreber som medborgerskab, arbejde og uddannelse, pligter & rettigheder, inklusion etc. jvf. bl.a. FNs Handicapkonvention tilsluttet af Danmark 30. marts 2007

 

Empowerment – hvor borgeren får ansvaret for egne beslutninger, mens det er det faguddannede personale, der hjælper borgeren til at overskue borgerens valgmuligheder og til at klargøre konsekvenserne af de mulige valg. Gennem coaching, vejledning og netværksdannelse udvides borgerens forståelse af egne handlemuligheder, og borgeren styrkes til i fremtiden at kunne tage- og gennemføre beslutninger. Borgeren sættes i stand til selv at udnytte og udvide sit netværk, også efter, at samarbejde med TV-Glad er ophørt

 

Coaching – en central metode i samtalerne til at udløse borgerens egne ideer og potentiale for at løse sine problemstillinger omkring løsningen af specifikke opgaver.

 

Anerkendende tilgang – hvor borgerens reelle og oplevede barrierer anerkendes samtidig med, at der afsøges måder at overkomme barriererne på. Ligeledes arbejdes der med anerkendelse af tidligere succeser og eksisterende ressourcer.

 

 

 

Beskrivelse af de enkelte tilbud og retninger

14-dages Praktikforløb

 

Indhold

Ved praktikstart får praktikanten tilknyttet en praktikguide, der er kontaktperson mellem praktikanten og TV-Glad igennem hele praktikforløbet. Guiden vil være praktikanten behjælpelig med at praktikforløbet forløber tilfredsstillende.

 

Praktikanten bydes velkommen på TV-Glad og introduceres til arbejdspladsen og kollegaerne ved morgenmødet kl. 9:00. Herefter vil praktikanten deltage i det ugentlige og faste planlægningsmøde der ligger mandag kl 9:30. På planlægningsmødet evalueres den sidste uges arbejde. Den igangværende og kommende arbejdsuge planlægges. Planlægningsmødet er også stedet hvor der præsenteres ideer til nye tiltag. På mødet diskuteres ligeledes efter behov en lang række emner, der vedrører det daglige arbejde. Det kan være emner som støj, oprydning og rengøring, brug af telefoner, samarbejdsproblemer, regler for hvordan man holder møder mm.

 

I de efterfølgende dage vil praktikanten blive introduceret til en række forskellige arbejdsområder på TV-Glad. Praktikanten vil herefter blive tilknyttet et fagområde og en arbejdsgruppe, som praktikanten følger og arbejder sammen med resten af perioden.

 

Praktikanten holdes løbende orienteret om arbejdets indhold og tilrettelæggelse. Praktikanten vil indgå i løsningen af arbejdsopgaver som praktikant. Praktikanten vil i løbet af praktikforløbet skulle gennemføre et antal individuelle samtaler med guiden om personlige, sociale og faglige emner, der vedrører arbejdet og praktikopholdet generelt.

 

Forløbet afsluttes med en evaluering af praktikforløbet, der indeholder en foreløbig afklarende præcisering af interesser, kvalifikationer og kompetencer.

 

 

Mål

-      

at praktikanten får indblik i og introduceres til de arbejds- og udviklingsmuligheder, der tilbydes i TV-Glad

-      

 

-      

 at praktikanten tilskyndes til nysgerrigt at oparbejde mulig ny viden om egne interesser, der ikke var til stede eller erkendt, før praktikopholdet

 

-      

at praktikanten introduceres til praktisk samarbejde med kollegaer og at praktikanten arbejder praktisk indenfor en række valgte og tilbudte fagområder: medieproduktion, eller cafe- og kantinedrift.

 

-      

at praktikanten påbegynder en dialog omhandlende praktikantens selvforståelse af eget handicap, faglighed og personlig fremtræden
- at praktikanten ved sin stillingtagen til fremtidige muligheder – erkender et medansvar for en faglig og personlig udvikling

 

-      

at praktikanten føler sig set, hørt, accepteret og forstået

 

-      

 at praktikanten afslutter praktikken med en evaluering af forløbet, der indeholder en præcisering af eksisterende kvalifikationer og kompetencer samt anbefaler mål og delmål for et videre fagligt forløb.

 

 

Information til praktikanten

På 14 dage kan man ikke lære at lave TV eller blive Kok, men man kan få et indblik i hvordan hverdagen er på en arbejdsplads og man kan få en fornemmelse af hvad der kræves af en for at kunne passe et arbejde.

 

Du vil også få mulighed for at vælge dig ind på et arbejdsområde og følge og medvirke i udførslen af det arbejde der skal laves.

 

Du vil få tilknyttet en praktikmedarbejder, som vil hjælpe dig med, at du får et godt ophold på TV-Glad. Praktikmedarbejderen vil også løbende fortælle dig om fremtidige arbejds- og uddannelsesmuligheder og snakke med dig om din deltagelse i arbejdet på TV-Glad. Målet med praktikken er at give dig et indtryk af en arbejdsplads og af ét eller flere fagområder. Praktikforløbet skal hjælpe dig med at finde ud af hvad du godt kunne tænke dig at arbejde med i fremtiden.

 

Individuel tilpasning

Da vores tilbud udbydes til borgere med yderst forskelligartede fysiske, kognitive, sociale og faglige forudsætninger kan nogle borgere have behov for en yderligere introduktion til arbejdspladsen og TV-Glads mange fagområder.

Dette kan ske med forløbet ”Introduktion til arbejdsmarkedet og personlig, social og faglig ressourceafklaring”

 

 

Introduktion til arbejdsmarkedet og personlig og faglig ressourceafklaring

Forløbet henvender sig indholdsmæssigt i særlig grad til borgere, der har et diffust og uklart forhold til arbejdsmarkedet og egen faglighed eller slet ingen erfaring har med arbejdsmarkedet og/eller egen faglighed. Anbefalet tidshorisont 12 til 24 uger. Som udgangspunkt aftales et 12-ugers forløb, der kan udvides i tid.

 

 

 

Mål

Afhængigt af forløbets varighed er målene for borgeren:

 

-      

at borgeren er aktiv i en afklaring omkring egne muligheder i forhold til jobønsker indenfor rammerne af Serviceloven § 103

-      

 

-      

at borgeren tilskyndes til nysgerrigt at oparbejde mulig ny viden om egne interesser, der ikke var til stede eller erkendt, før afklaringsforløbet

-      

 

-      

at borgeren kvalificeres til at modtage undervisning og indgå i et arbejdsfællesskab, der støtter en defineret faglig og social udvikling, jvf. Udviklingsplanen

-      

 

-      

- at borgeren arbejder praktisk i samarbejde med kollegaer og at borgeren arbejder praktisk indenfor de tilbudte fagområder: medieproduktio eller køkken- og cafédrift
-

-      

 

-      

at borgeren kvalificeres til at udføre og varetage en eller flere selvstændige arbejdsopgaver i dialog og samarbejde med kollegaer

-      

 

-      

at borgeren bliver introduceret til gældende arbejdspladskultur, herunder med vejledning i og fokusering på personlig hygiejne, mødetider, sygdom, ferie- og afspadseringsregler etc.

-      

 

-      

 at borgeren får en forståelse for, at samtale, kommunikation og omgangsformer i en virksomhed følger bestemte definerede strukturer og regler, som man må indordne sig

-      

 

-      

 at borgeren får en forståelse for, at en virksomheds sociale og faglige strukturer, regler, traditioner og omgangsformer kan diskuteres, påvirkes og ændres i dialog med ens kollegaer

-      

 

-      

- at borgeren erkender eget handicap ift. faglige, personlige og sociale muligheder og begrænsninger

-      

 

-      

- at borgeren får indsigt i og en forståelse for rettigheder og pligter på en arbejdsplads

-      

 

-      

at borgeren føler sig set, hørt, accepteret og forstået.

-      

 

-      

 at borgeren er aktivt medvirkende i en afsluttende evaluering af forløbet, der opstiller muligheder for en videre udvikling, der kan styrke vedkommendes personlige og faglige udvikling og tilknytning til arbejdspladsen.

 

Information til borgeren

Hvis du ikke rigtig ved hvilket arbejde eller uddannelse du kunne tænke dig i fremtiden eller hvad du rent faktisk selv kan, så er dette forløb "Introduktion til Arbejdsmarkedet" et tilbud hvor TV-Glad sammen med dig afprøver forskellige arbejdsområder og finder ud af hvad du er bedst til.

 

Vi kan en masse ting, som vi godt vil lære dig. Der er mulighed for at arbejde med mange faglige områder indenfor medieproduktion eller køkken- og caféarbejde. Vi vil også lære dig hvordan man begår sig på en arbejdsplads, hvordan man omgås og taler til hinanden, holder møder, laver aftaler, lægger planer og udvikler arbejdet sammen med kollegaerne, så man har det rart og føler og ved, at man gør gavn og er en del af et fælleskab.

 

Ud over det daglige arbejde på TV-Glad vil vi løbende snakke med dig om hvad du er god til og hvad du skal blive bedre til og hvordan vi sammen med dig kan få det til at lykkes.

 

 

 

Assistent indenfor Medieproduktion

Stillingen kan i særlig grad anbefales til borgere med udviklingshæmning, sent udviklede eller borgere med en varig psykisk / fysisk funktionsnedsættelse herunder synshandicap, der berettiger en behandling på særlige vilkår. 

 

Mål

-      

at borgeren oplæres og uddannes til at varetage én eller flere assisterende arbejdsfunktioner på en moderne mediearbejdsplads, der omfatter følgende medier: tv, radio og internet

-      

 

-      

 at borgeren bliver i stand til at varetage et defineret fagligt arbejdsområde tilfredsstillende, herunder løse arbejdsopgaver indenfor fagområdet individuelt og i samarbejde med kollegaer

-      

 

-      

 at borgeren tager aktiv del i møder

-      

 

-      

 at borgeren kan forstå en kollektivt defineret arbejdsopgave og i løsningen af denne tilsidesætte egne behov i et rimeligt omfang

-      

 

-      

 at borgeren tilegner sig generelle færdigheder i forhold til omgangsformer og samarbejdsrelationer, der er gældende på en arbejdsplads

-      

 

-      

 at borgeren bliver fortrolig med den rådende arbejdspladskultur og bidrager til at udvikle denne

-      

 

-      

- at borgeren er orienteret om rettigheder og pligter på arbejdsmarkedet og kan passe mødetider, regler ved sygdom, ferie- og afspadseringsregler

-      

 

-      

 at borgeren erkender eget handicap i forhold til faglige og sociale muligheder og begrænsninger

-      

 

-      

 at borgeren er aktivt medvirkende til at udvikle arbejdspladsen

-      

 

-      

 at borgeren støttes i og selv er er aktivt medvirkende til at udvikle personlige, sociale og faglige ressourcer.

 

 

 

Indhold

Borgeren tilbydes faglig undervisning individuelt og i hold, personlig vejledning, sidemandsoplæring, selvstændigt varetagelse og udøvelse af definerede arbejdsopgaver. Der lægges vægt på at tilbyde, udvikle og fastholde en løbende dialog med borgeren omkring begreberne arbejde og faglighed, personlig fremtræden og udvikling.

 

I samarbejde med borgeren udarbejdes der en Jobprofil ved opstart. Ligeledes foretages der en løbende evaluering og korrektion af Jobprofilen.

 

Borgeren oplæres til at varetage én eller flere arbejdsfunktioner som assistent indenfor medieproduktion.

 

Der arbejdes konkret med produktionstilrettelæggelse, produktionsstyring, produktion og formidling. Der arbejdes med video, foto, lys, lyd, scenografi, studieopbygning, dvd-produktion, internet og webproduktion, edb, tegning, illustration og grafisk design, animation, tryk, print, kopiering, udstyrsvedligeholdelse, udstyrspakning, transport, produktionsopbygning, lagerlogistik og databasevedligeholdelse, oprydning og arkivering.

 

Borgeren oplæres til at løse arbejdsopgaver indenfor fagområdet individuelt og i samarbejde med kollegaer. Borgeren skal tage del i møder og medvirke til udvikling af TV-Glads produkter.

 

Borgeren vejledes og undervises i at kunne indgå i løsningen af kollektivt definerede arbejdsopgaver. Ligeledes støttes og undervises borgeren i at kunne begå sig på en arbejdsplads.

 

 

Projektinformation til deltageren

Før du starter i en de assistentstillinger, der tilbydes på TV-Glad skal du have besluttet dig for, at du gerne vil lære noget og  dygtiggøre dig til at kunne nogle bestemte ting. Du skal selv være medvirkende til at dit arbejde udvikler sig. Det betyder bl.a. at du skal møde til tiden og at du er i stand til at samarbejde med andre mennesker. Du skal også have styr på personlig hygiejne. Du bliver fra starten tilknyttet en produktionsenhed eller en arbejdsgruppe, som skal løse en lang række opgaver.

 

Fra idé til færdiggørelse af et tv-program, en kommunikationsopgave, en DVD eller andet,  ligger mange forskelligartede arbejdsopgaver der skal løses før et produkt er færdigt. Arbejdet kan bestå i, at indsamle information, tilrettelægge arbejdsgange, uddelegere opgaver, reservere bil, udstyr og redigering, pakke udstyr, opsætte udstyr, afklare lyd- og lysforhold, tale det hele igennem igen og igen så alle er forberedte og ved hvad de skal lave osv.

I forbindelse med en produktion skal der også tit laves grafik til programmet, tages still-billeder fra optagelserne som skal lægges på hjemmesiden og sendes ud til pressen. Der skal laves DVD-kopier af det færdige program og omslag til æsken, der skal pakkes. Computerne vi bruger skal også fungere og der skal være blæk og papir i printerne. Udstyr skal repareres, kabler skal loddes, bånd skal nummereres og arkiveres, batterier og pærer skal udskiftes osv.

 

Undervejs bliver der også drukket en masse kaffe, der skal bæres frem og tilbage. Og igennem hele forløbet skal der ryddes en masse op; både i kabler, udstyr, biler, på skriveborde og i lokaler så vi ved hvor tingene er og har det rart på vores arbejdsplads. Som assistent på TV-Glad vil du løbende modtage faglig undervisning indenfor det arbejdsområde du vælger.

 

I takt med at du lærer dit arbejdsområde at kende vil du få stillet opgaver, som du skal løse. Nogle alene og andre i samarbejde med dine kollegaer. Du vil også skulle deltage i en hel del møder og medvirke til, at det er rart og spændende at være på arbejde.

 

Vi forventer at du arbejder det bedste du kan - så skal vi nok hjælpe dig med at det lykkes. Målet med arbejdet og undervisningen er, at finde ud af hvad du er god til og støtte dig i, at du bliver i stand til at varetage og udføre en række definerede arbejdsopgaver indefor et bestemt arbejdsområde tilfredsstillende i forhold til de forventninger, der stilles til en medarbejder på en moderne arbejdsplads.

 

Café- og Køkkenmedarbejder

Stillingen kan i særlig grad anbefales til borgere med udviklingshæmning, sent udvikledeeller borgere med en varig psykisk / fysisk funktionsnedsættelse, der berettiger en behandling på særlige vilkår.

 

Mål

-      

at borgeren oplæres og uddannes til at varetage én eller flere arbejdsfunktioner indenfor café og kantinevirksomhed

-      

 

-      

 at borgeren bliver i stand til at varetage et defineret fagligt arbejdsområde tilfredsstillende, herunder løse arbejdsopgaver indenfor fagområdet individuelt og i samarbejde med kollegaer

-      

 

-      

 at borgeren kan forstå en kollektivt defineret arbejdsopgave og i løsningen af denne tilsidesætte egne behov i et rimeligt omfang
- at borgeren bliver fortrolig med den rådende arbejdspladskultur og bidrager til at udvikle denne

-      

 

-      

- at borgeren tilegner sig generelle færdigheder i forhold til omgangsformer og samarbejdsrelationer, der er gældende på en arbejdsplads
- at borgeren er orienteret om rettigheder og pligter på arbejdsmarkedet og kan passe mødetider, regler ved sygdom, ferie- og afspadseringsregler

-      

 

-      

- at borgeren erkender eget handicap ift. faglige og sociale muligheder og begrænsninger

-      

 

-      

- at borgeren støttes i og selv er er aktivt medvirkende til at udvikle personlige, sociale og faglige ressourcer.

 

 

Indhold

Borgeren oplæres og uddannes til at varetage én eller flere arbejdsfunktioner indenfor Café- og Kantineområdet, planlægning og indkøb, tilberedning og servering, kostplanlægning og økonomistyring, rengøring, vedligeholdelse og præsentation.

 

Borgeren uddannes til at løse arbejdsopgaver indenfor fagområdet individuelt og i samarbejde med kollegaer. Borgeren skal tage del i planlægningsmøder og medvirke til udvikling af TV-Glads café- og kantinevirksomhed. 
Borgeren vejledes og undervises i at kunne indgå i løsningen af kollektivt definerede arbejdsopgaver. Ligeledes støttes og undervises borgeren i at kunne begå sig på en arbejdsplads.

 

Café- og kantinemedarbejderen vil indgå i en arbejdsgruppe, der arbejder tæt sammen.

Den faglig undervisning vil blive gennemført individuelt og i hold via personlig vejledning, sidemandsoplæring, selvstændigt varetagelse og udøvelse af definerede arbejdsopgaver.

 

Undervisningen vil ligeledes sigte på at fastholde og udvikle en stadig dialog. Borgeren vil løbende blive introduceret til café- og kantiner og fødevarevirksomheder via virksomhedsbesøg. Der udarbejdes en personlig Jobprofil ved opstart. Der vil være løbende korrektion af Jobprofilen. 

Borgeren skal gennemføre og bestå et 14-dages hygiejnekursus indenfor de tre første måneder af forløbet.

Alle ansatte på TV-Glad uddannes til at kunne begå sig på en arbejdsplads, der er dynamisk, udadvendt og livlig.

 

 

Projektinformation til deltager

Før du starter med at arbejde i køkkenet på Café Glad skal du have besluttet dig for, at du gerne vil lære noget og dygtiggøre dig til at kunne nogle bestemte ting indenfor café- og køkkenområdet. Du skal nemlig selv være medvirkende til at dit arbejde udvikler sig. Det betyder bl.a. at du skal og kan møde til tiden og at du er i stand til at samarbejde med andre mennesker. Du skal også have styr på personlig hygiejne.

 

Du bliver fra starten tilknyttet et køkkenteam, som dagligt løser en lang række opgaver. Det spænder fra at planlægge menuer, forberede indkøb og tilrettelægge arbejdet med at tilberede mad til mange mennesker, der hver dag er sultne og som glæder sig til at få noget godt at spise.

 

Køkkenet producerer kolde og varme anretninger, smørrebrød, sandwich, salater, desserter, kage mm. Café- og køkkenpersonale skal også sørge for at hygiejnen er i top og, at regler for opbevaring af råvarer, tilberedning, rengøring mm. overholder fastsatte regler og bestemmelser. Køkkenpersonalet står også for salg, afrydning og opvask.

 

Du vil løbende modtage faglig undervisning og inden for de tre første måneder skal du gennemføre og bestå et hygiejnekursus for at kunne fortsætte med at være i et køkken. I takt med at du lærer dit arbejdsområde at kende vil du få stillet opgaver, som du skal løse. Nogle alene og andre i samarbejde med dine kollegaer. Du vil også skulle deltage i møder og medvirke til, at det er rart og spændende at være på arbejde.

 

Vi forventer at du arbejder det bedste du kan - så skal vi nok hjælpe dig med at det lykkes. Målet med arbejdet og undervisningen er at finde ud af hvad du er god til og støtte dig i, at du bliver i stand til at varetage og udføre en række definerede arbejdsopgaver i et køkken tilfredsstillende i forhold til de forventninger, der stilles til en medarbejder på en moderne arbejdsplads.

 

Praktiske oplysninger

Priser

Pr. dag: kr. 380,-

Pr. måned: kr. 11.558,-

Pr. år: kr. 138.700,-

 

- Priser kan variere hvis særlige forhold eller specielle hensyn gør sig gældende. Der tages forbehold for prisreguleringer, hvilket  varsles rettidigt.

 

Opsigelse af aftale

En aftale om et § 103-forløb på TV-Glad kan opsiges til den kommende første med én måneds varsel.

 

Transport

TV-Glad afholder ikke transportomkostninger uden indgåelse af særlig aftale herom.

 

Indskrivning

Der kan arrangeres besøg og aftales praktikker gennem hele året. Vi har løbende indskrivning.

 

 

Kontakt

Forstander Annette Riisager riisager@tv-glad.dk, 4225 0442 ell. 3810 0118

 

Adresse

TV-Glad, Jernbanevej 8, 4100 Ringsted.

 

 

 

*